Kredyt studencki przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych a także studentów studiów doktoranckich którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • aktualne studia nie są kolejnymi studiami, po złożeniu egzaminu magisterskiego,
 • aktualne studia nie są kolejnymi studiami zawodowymi, po złożeniu egzaminu dyplomowego,
 • nie są to kolejne studia doktoranckie po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów.

Kwotę miesięcznej raty kredytu na każdy rok akademicki ogłasza w drodze rozporządzenia Minister Edukacji i Nauki w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Termin składania dokumentów, upływa z dniem 15 listopada każdego roku.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank może przyjąć np.:

 • weksel własny in blanco kredytobiorcy z poręczeniem wekslowym osoby trzeciej,
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • poręczenie BGK,
 • inne zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym i wekslowym.

Kredyt uzyskiwany jest na cały okres nauki (od października do lipca danego roku akademickiego) ~ w przypadku studiów magisterskich maksymalnie na 6 lat, a doktoranckich na 4 lata.

Okresy wypłacania kredytu sumuje się. Wypłata kredytu w każdym roku następuje w 10 ratach miesięcznych, w wysokości ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki dla każdego roku akademickiego. W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa zgodnie z planem studiów tylko jeden semestr, kredyt jest wypłacany przez okres 5 miesięcy. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłacanych rat kredytu lub na wniosek Kredytobiorcy może zostać zmniejszona. Spłata kredytu i odsetek przez Kredytobiorcę rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów, w tym studiów doktoranckich.

Aby otrzymać kredyt student powinien przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające status studenta lub doktoranta oraz wpis na kolejny semestr (rok studiów),
 • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu.