• rachunek adresowany jest do osób fizycznych
  • służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza
  • lokata ma charakter odnawialny
  • środki na rachunku lokaty podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, zależnej od stawek rynku międzybankowego WIBID 3M, 6M i 12M, w zależności od wyboru okresu lokaty;
    wysokość oprocentowania dla poszczególnych terminów ustalana jest jako iloczyn stawki WIBID 3M, 6M i 12M oraz współczynnika określonego w uchwałach Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie i podana do wiadomości w formie komunikatu w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku;
    wysokość stawki WIBID dla celów oprocentowania lokaty w danym miesiącu przyjmowana jest jako średnia arytmetyczna stawki WIBID 3M, 6M lub 12M wyliczonej z notowań pięciu ostatnich kwotowań z miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek w każdym z miesięcy kalendarzowych
  • kapitalizacja odsetek następuje po terminie umownym
  • wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu utrzymania wkładu
  • minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 100 zł