Indywidualne Konto Emerytalne stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnianiu świadczeń, jakie Państwo otrzymywać będziecie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.

Kto może zostać posiadaczem IKE?
Posiadaczem IKE może zostać każda pełnoletnie osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów. Posiadaczem IKE może zostać również osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Dokonywanie wpłat na IKE
Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od Państwa. Pamiętać jednak należy, iż łączna kwota dokonywanych wpłat w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie IKE.

Maksymalna kwota wpłat
Łączna wysokość wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Oprocentowanie IKE
Atutem tej formy oszczędzania jest atrakcyjne oprocentowanie, gwarantowane w długim okresie oszczędzania, a odsetki od zgromadzonych wkładów IKE zwolnione są z opodatkowania tzw. 'podatkiem Belki'.