1. Klient - osoba fizyczna:
  • posiadająca rachunek ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  • posiadająca stałe zatrudnienie
  • prowadząca działalność gospodarczą
  • pobierająca świadczenie emerytalne lub rentowe
 2. Przeznaczenie kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne
 3. Warunki uruchomienia: złożenie w Banku wniosku o uruchomienie debetu dopuszczalnego w ROR
 4. Maksymalny okres trwania dopuszczalnego debetu: Posiadacz ROR może wnioskować o uruchomienie debetu dopuszczalnego na okres maksymalny do 10 lat, z możliwością wielokrotnego zadłużania się w ramach przyznanego limitu, pod warunkiem spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od jego powstania
 5. Minimalna wysokość debetu: 100,00 zł
 6. Maksymalna wysokość debetu:
  • kwota debetu dopuszczalnego nie może być wyższa niż jednomiesięczne średnie wpływy na ROR
  • średnią wylicza się ze stałych wpływów wynagrodzenia, dochodu z działalności gospodarczej lub świadczenia rentowego albo emerytalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpływów z różnych źródeł w różnych terminach, średnią ustala się tylko z jednego tytułu, wskazanego przez Posiadacza ROR
  • w przypadku rachunków wspólnych, średnią ustala się tylko z wpływów jednego ze współwłaścicieli
 7. Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa od wykorzystanego dopuszczalnego salda debetowego