• przeznaczony dla dewelopera, wynikający z obowiązku jego posiadania na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która obowiązuje od 29 kwietnia 2012 r.
  • służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie zawartej umowy deweloperskiej
  • zapewnia nabywcom ochronę dokonywanych wpłat
  • wyłączony z postępowania egzekucyjnego, z masy upadłościowej oraz masy spadkowej
  • prowadzony na podstawie umowy zawartej na czas określony, tj. do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego oraz wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub przeniesienia prawa własności na nabywców i wypłaty środków zgromadzonych na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym
  • Bank oferuje dwa rodzaje rachunków: zamknięty oraz otwarty rachunek powierniczy
  • wpłaty i wypłaty ewidencjonowane są odrębnie dla każdego nabywcy
  • umowa może zostać wypowiedziana wyłącznie przez Bank
  • deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego rachunku powierniczego wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia i w etapach (4-10), po spełnieniu warunków wypłaty wynikających z umowy