Kredyt obrotowy udzielany jest w formie kredytu w rachunku kredytowym i ma charakter nieodnawialny.

Kredyt udzielany jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

  • Kredyt udzielany jest osobom fizycznym prowadzącym działalność rolniczą, spółkom prawa handlowego lub innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jednak posiadającym zdolność prawną, i prowadzącym rejestrowaną działalność rolniczą.

Warunki otrzymania kredytu:

  • Prowadzenie działalności rolniczej,
  • Złożenie wniosku o udzielenie Kredytu wraz z wymaganą dokumentacją,

Przedmiot kredytowania:

Przedmiotem kredytu obrotowego mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, uwzględniające bieżące lub sezonowe potrzeby kredytowe wynikające ze specyfiki produkcji lub świadczonych usług, a w szczególności:

  • środki obrotowe.
  • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności rolniczej,
  • należności oraz inne bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wysokość kredytu:

  • Wysokość kredytu uzależniona jest od rodzaju finasowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Oprocentowanie kredytu:

  • Według zmiennej stopy procentowej określanej Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w ,,Tabeli oprocentowania kredytów" naliczane od faktycznego stanu zadłużenia.

Okres kredytowania:

  • Kredyt obrotowy może być krótko lub długoterminowy, przy czym maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy.
  • Spłata Kredytu dokonywana może być jednorazowo lub w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.