Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę (symbol K01)

O kredyt mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:

  • 5 mln zł - na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
  • 8 mln zł - na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Okres kredytowania - 4 lata od dnia wystąpienia szkody.
Okres karencji - nawet do końca trwania umowy.
Nie jest wymagany wkład własny.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu inwestycji,
  • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank,
  • protokół oszacowania szkód,
  • dokumenty i oświadczenia wymagane przez ARiMR.