O kredyt może ubiegać się osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

  • w dniu złożenia wniosku o kredyt ma nie więcej niż 40 lat,
  • jest mikro lub małym przesiębiorstwem,
  • posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa,
  • po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
  • zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo,
  • rozpocznie realizację planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i osiągnie roczną nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Kredyt przeznaczony jest na zakup użytków rolnych przez młodych rolników w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.
W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.
Udział własny: 10% nakładów inwestycyjnych.
Okres kredytowania: min. 5 lat.
Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu inwestycji,
  • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank,
  • dokumenty i oświadczenia wymagane przez ARiMR.