O kredyt mogą ubiegać się osoby, które podejmują lub prowadzą określoną działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, tj.:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt przeznaczony jest na:

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli slużących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych,
 • zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów,
 • zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktu,
 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków i wynosić więcej niż 16 mln zł,
 • 80% wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb i wynosić więcej niż 4 mln zł lub 5 mln zł,
 • 80% wartości udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie i wynosić więcej niż 4 mln zł.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału.
Udział własny: 20-30% nakładów inwestycyjnych.
Kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.
Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rybołówstwie. 

 Procedura ubiegania się o kredyt:

 • przygotowanie planu inwestycji,
 • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank,
 • dokumenty i oświadczenia wymagane przez ARiMR.