"AGROKREDYT" - to dogodna forma finansowania bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego bez konieczności dokumentowania wydatków.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

  • rolnicy prowadzący produkcję rolna będących właścicielami / współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha i posiadających rachunki bieżące w placówkach BS w Gnieźnie,

Kredyt udzielany jest w celu:

  • dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego np. na finansowanie:
  • zakup środków do produkcji rolnej,
  • sprzedaż towarów,
  • rozliczenie z kontrahentami,
  • zapasów,
  • spłatę kredytu obrotowego finansującego bieżącą działalność rolniczą zaciągniętego w innym banku,

Wysokość kredytu:

  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu,
  • kredyt udzielany jest w rachunku bieżącym, tzn. każdy wpływ środków na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, co umożliwia ponowne jego wykorzystanie,

Oprocentowanie kredytu:

  • kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej określonej w stosunku rocznym

"Agrokredyt" udzielany jest w formie linii kredytowej na okres od 1 roku do 5 lat.