Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • rolnicy indywidualni prowadzący wysokotowarowe gospodarstwo rolne lub gospodarstwo specjalistyczne i posiadający rachunek bieżący w placówkach Banku Spółdzielczego w Gnieźnie


Kredyt może zostać przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej m. in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.


Wysokość kredytu:

 • wysokość kredytu na cele rolnicze nie może przekraczać, łącznie równowartości 13 q żyta na 1 ha użytków rolnych, wg cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowę kredytową.


Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu obrotowego wnioskodawca składa następujące dokumenty:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • polisa ubezpieczeniowa z obowiązkowego ubezpieczenia budynków,
 • uproszczona informacja ekonomiczna gospodarstwa rolnego,
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem zwrotności ubezpieczonego kredytu.


Oprocentowanie kredytu:

 • oprocentowanie zmienne w wysokości wibor 1 M + 5 p.p. w stosunku rocznym


Kredyt może zostać udzielony na okres do 1 roku.