Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (symbol RR)

O kredyt mogą ubiegać się osoby, które podejmują lub prowadzą określoną działalność w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego, tj.:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
 • zakup użytków rolnych,
 • zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich,
 • zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt w zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego,
 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa,
 • zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Dla osób posiadających gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej w celu realizacji inwestycji wykorzystywanej wspólnie przez te osoby.

Kwota kredytu nie może przekroczyć: 

 

 • 80% - wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 • 70% - wartości nakładów inwestycyjnych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym i wynosić więcej niż 8 mln zł,
 • w przypadku zakupu użytków rolnych 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału.
Udział własny 20-30% nakładów inwestycyjnych.
Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

Procedura ubiegania się o kredyt:

 

 • przygotowanie planu inwestycji,
 • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank,
 • dokumenty i oświadczenia wymagane przez ARiMR.