Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę (symbol K02)

O kredyt mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, i nie może przekroczyć:

  • 5 mln zł - na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
  • 8 mln zł - na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Okres kredytowania - 4 lata od dnia wystąpienia szkody.
Okres karencji - do końca trwania umowy.
Nie jest wymagany wkład własny.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank,
  • protokół oszacowania szkód,
  • dokumenty i oświadczenia wymagane przez ARiMR.