O kredyt mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt może być przeznaczony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej.

Kredyt może zostać przeznaczony na utworzenie nowego nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej w danym województwie (według danych Głównego Urzędu Statystyczengo) i nie większej niż 300 ha użytków rolnych oraz na powiększenie gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię użytków nie większą niż 300 ha użytków rolnych.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

  • 80% ceny umownej gruntów rolnych, nie więcej jednak niż 5 mln zł na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,
  • poziomu średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału.
Dopłaty są stosowane na zasadach pomocy de minimis.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu inwestycji,
  • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank,
  • dokumenty i oświadczenia wymagane przez ARiMR.