1. Kredyt hipoteczny: przeznaczony m.in. na: zakup działki budowlanej, mieszkania, domu, zamianę prawa do lokalu
 2. Kredyt budowlano-hipoteczny: przeznaczony m.in. na: budowę, dokończenie budowy, na przebudowę domu jednorodzinnego, budowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, remont i modernizację
 3. Refinansowanie nakładów poniesionych wcześniej na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 4. Możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału kredytów mieszkaniowych wynoszące:
  • dla kredytów przeznaczonych na budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego oraz na remont domu lub lokalu mieszkalnego - do 2 lat
  • dla kredytów przeznaczonych na inne cele mieszkaniowe - do 1 roku
 5. Waluta:PLN
 6. Okres kredytowania: uzależniony jest od przeznaczenia kredytu i może wynosić do 30 lat
 7. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%. Zaangażowanie środków własnych może być także rozliczane fakturami lub rachunkami za zakupione materiały lub wykonane roboty jak również kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia
 8. Oprocentowanie: zmienne, ustalane na okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje stała określona wysokość stopy procentowej
 9. Wypłata kredytu:
  • jednorazowo,
  • w transzach - przelewem na rachunek inwestora, przy czym:
   • kwoty transz i terminy ich wypłat zsynchronizowane są z harmonogramem postępu prac budowlanych,
   • wypłata kolejnej transzy jest możliwa dopiero po rozliczeniu przez kredytobiorcę kwoty poprzedniej transzy,
  • Rozliczenie wykorzystania kredytu mieszkaniowego na podstawie faktur lub rachunków nie mniej niż 70% kwoty przyznanego kredytu.
 10. Zabezpieczenie (podstawowe):
  • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów w całym okresie trwania umowy kredytu,
  • weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
   * pełnomocnictwo do obciążenia rachunku kredytobiorcy w Naszym Banku z tytułu spłaty kredytu
 11. Spłata kredytu: w okresach miesięcznych w ratach równych

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 133000 zł, okres kredytowania 216 miesięcy, miesięczna rata równa kredytu 826,31 zł, roczne oprocentowanie nominalne 3,43% (WIBOR 3M + 1,70 pp.), kwota odsetek 45471,96 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2,00% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 577 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 3,80%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 181708,96 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu orazterminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.03.2016 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny.