Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję
Akceptuję
arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI –

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI

UWAGA!!! Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Informacja o stosowaniu szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie dotyczącym rozpatrywania przez bank niektórych reklamacji

 

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI

 Forma i miejsce złożenia reklamacji
§ 1

 1.  Reklamacja może być złożona:
  1.  osobiście w Centrali lub w dowolnej Placówce w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2.  listownie w formie pisemnej na adresy Centrali lub dowolnej Placówki podane na stronie internetowej Banku
  3.  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej banku tj. reklamacje@bs.gniezno.pl;
 2.  Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.
 3.  W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
 4.  Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 5.  Adresy Centrali, Oddziałów i Punktów kasowych Banku znajdują się na stronie internetowej banku pod adresem www.bs.gniezno.pl w zakładce „Placówki Banku” oraz w informacjach zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w placówkach banku.

 Zakres danych zawartych w reklamacji
§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1.  imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  2.  adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4.  oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5.  własnoręczny podpis klienta z zastrzeżeniem ust. 2.
 2.  Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
  1.  imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2.  numer karty/karty NFC;
  3.  numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC;
  4.  datę transakcji;
  5.  kwotę transakcji;
  6.  miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).
 3.  Formularze reklamacji zawarte są na stronie internetowej Banku w zakładce „Reklamacje”.
 4.  W przypadku stwierdzenia przez bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.
 5.  W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego jednostka rozpatrująca udziela odpowiedzi na reklamację klienta w ustawowym terminie.

 Termin rozpatrzenia reklamacji
§ 3

 1. Bank odpowiada klientowi na reklamację dotyczącą świadczonych przez Bank usług płatniczych bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do banku, w przypadku pozostałych reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
 2.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Bank usług płatniczych, w przypadku pozostałych reklamacji do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
 3.  Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.
 4.  W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
  1.  wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2.  wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3.  wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.
 5.  Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6.  W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 7.  Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 8.  W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

 Sposób powiadomienia 0 rozpatrzeniu reklamacji
§ 4

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:
  1.  listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta,
  2.  wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 Informacje dodatkowe
§ 5

 1.  Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2.  W razie sporu z bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3.  Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
  1.  odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych banku, w tym Rady Nadzorczej banku;
  2.  złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – adres strony internetowej: https//www.knf.gov.pl;
  3.  skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich – adres strony internetowej: https//www.zbp.pl;
  4.  złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego – adres strony internetowej: https//www.rf.gov.pl;
  5.  wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
 4.  Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania
  sporów związanych z reklamacjami przed:

  1.  Rzecznikiem Finansowym, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
  2.  Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549
   Warszawa, na zasadach określonych w regulaminie Sądu Polubownego przy
   Komisji Nadzoru Finansowego,
  3.  Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich ul.
   Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 5.  Zasady opisanej w ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych z wyjątkiem
  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek
  cywilnych i rolników.

 Skargi i wnioski
§ 6

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji, klient ma prawo złożyć skargę.
 2. Klient może złożyć wniosek, tj. oświadczenie dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzenia oferty produktowej.

 

FORMULARZ REKLAMACJI (KLIENCI INDYWIDUALNI)

FORMULARZ REKLAMACJI (KLIENCI INSTYTUCJONALNI)

FORMULARZ REKLAMACJI DOTYCZĄCY KART

 

Awaria linii telefonicznej

Informujemy, że z powodu niezależnej od banku awarii (u dostawcy usług telekomunikacyjnych) nie działa większość stacjonarnych linii telefonicznych. Trwają prace nad usunięciem awarii.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.